Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy

Rodo

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych
do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

Współadministratorem danych osobowych:

– w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii z siedzibą: ul. Wspólna 30, Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl;
– w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii we Wrocławiu z siedzibą: ul. Januszowicka 48, Wrocław, kontakt e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl;
– w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we Legnicy jest Powiatowy Lekarz Weterynarii we Legnicy, z siedzibą w Ziemnicach ul. Legnicka 12, 59-220 Legnica kontakt e-mail: legnica@wroc.wiw.gov.pl , który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

– w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl;
– w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu: iod@wroc.wiw.gov.pl
– w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu: sekretariat@piwlegnica.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów, wykazów i list na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, a w szczególności na podstawie:

– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,

– ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,

– ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

– ustawy dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

– ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku publicznego charakteru rejestrów, wykazów i list Państwa dane są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.

Skip to content