Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy

Skargi, wnioski oraz petycje

Skargi, wnioski oraz petycje

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15:15 do 16:15.


W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Rozdział VIII (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) .

Skip to content