Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy

Wytwarzanie pasz

Wytwarzanie pasz

Podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie, na którym prowadzona jest działalność, w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności.

Wniosek powinien zawierać:

a) Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

b) Określenie:

  • rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana,
  • lokalizacji zakładu, w którym ma być wykonywana działalność.

c) Do wniosku dołącza się:

  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo,
  • zaświadczenie o wpisie z Krajowego Rejestru Sądowego albo,
  • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej – w przypadku, gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, albo,
  • kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym nadanym na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON); jeżeli wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego, we wniosku podaje się numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy.

Podmioty operujące produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego

Podmiot składa wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Wniosek zawiera:

a) Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu;

b) Określenie rodzaju działalności i zakresu działalności nadzorowanej, którą wnioskodawca zamierza prowadzić;

c) Określenie lokalizacji obiektów budowlanych i miejsc, w których ma być prowadzona działalność.

Powiatowy Lekarz Weterynarii po przeprowadzeniu kontroli wydaje decyzję i nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Wymagania zawarte są w:

  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, str. 1) oraz
  • Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 054 z 26.2.2011, str. 1).
Skip to content